تبلیغات

تعرفه تبلیغات

یک ماهه
دو ماهه
سه ماهه
گوشه صفحه
2000
3500
5000

امکانات جانبی
1000
1500
2500

پست ثابت
1500
2500
3500

پایین پست ها
3000
4000
6000

برای سفارش تبلیغات ایمیل خود یا شماره ی تماس خود را به اینجا پیام کنید
*** قیمت ها به تومان میباشد.